പോസ്റ്റോഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരം 2209 ഒഴിവുകൾ

പോസ്റ്റോഫീസിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മികച്ച വാർത്ത ഇതാ. 2209 ഗ്രാമിൻ ദക് സേവക് (ജിഡിഎസ്), സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ, എംടിഎസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, മറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.  യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് മുമ്പായി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ പോസ്റ്റിനായുള്ള അപേക്ഷാ മോഡ് ഓൺ‌ലൈൻ / ഓഫ്‌ലൈൻ ആണ്. അവസാന തീയതി 2020 മാർച്ച് 20  .  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.indiapost.gov.in സന്ദർശിക്കാം

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *