കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പി.എസ്.സി 31.03.2020 വരെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പി.എസ്.സി 31.03.2020 വരെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *